?N?AAT CEPHE YÜK PERSONEL VE PLATFORMLU  ?SKELE ASANSÖRLER?

H?zla geli?mekte olan in?aat sektörünün ekonomik ve i?gücü güvenli?i bak?m?ndan en büyük aç??? olan d?? cephe asansör iskele sistemlerini sektörün olmazsa olmaz? konumuna getirmeyi hedefliyoruz. Bilindi?i gibi yak?n tarihe kadar in?aat sektöründe zahmetli, zaman kayb?na neden olan, maliyeti yüksek ve i?gücü güvenli?i olmayan bir d?? cephe iskele sistemi ile in?aat i?leri yürütülmekteydi. Bir çok alanda oldu?u gibi in?aat sektörü de çal??malar?na ça?da? ve ileri teknoloji ????? alt?nda çok daha ekonomik ve sa?l?kl? devam etmek zorundad?r.

Türkiye genelinde h?zla devam eden yap?lanmaya büyük katk?lar? bulunan in?aat firmalar?n?n yurt d??? projelerine de imza att?klar?n? biliyoruz. Türk in?aat firmalar?n?n Türk ekonomisine büyük katk?lar? do?rultusunda tüm gereksinimlerini yine Türk firmalar?ndan sa?lad?klar?n?da biliyoruz. Ülkemizin birlik ve beraberlik ilkesini devam ettirmek ad?na bizlerde Afe Makina A.? olarak in?aat sektöründe Saltec/Torgar cephe asansör sistemlerini sunmaktan gurur duyuyoruz.

 ALÇI VE HAZIR SIVA POMPASI

MP 9000/5000 S?va makinas? ile kuru ön kar???m? yap?lm?? haz?r fabrikasyon malzemelerini üstün performansta transferini gerçekle?tiren bir makinad?r.

http://www.kocmak.com.tr